12 253 značek
4 987 700 uživatelských příruček
Stáhněte si manuál, je to zdarma! Czechmanuals vám umožní stáhnout několik typů dokumentů, aby se co nejlépe využít váš Bluetooth headset NOKIA BH-104: uživatelská příručka, návod k obsluze, manuál.
Sponzorované odkazy


Návod k použití NOKIA BH-104

Czechmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA BH-104 Bluetooth headset.

Sponzorované odkazy

NOKIA BH-104: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (101 Ko)


Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:
NOKIA BH-104 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA BH-104

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese http://www. nokia. com/phones/ declaration_of_conformity/. Corporation. Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù a jména spoleèností zmiòované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními jmény pøíslu¹ných vlastníkù. Rozmno¾ování, pøenos, roz¹iøování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení. V maximální míøe povolené pøíslu¹nými právními pøedpisy nejsou spoleènost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelù licence za ¾ádných okolností odpovìdni za jakoukoli ztrátu dat nebo pøíjmù ani za zvlá¹tní, náhodné, následné èi nepøímé ¹kody zpùsobené jakýmkoli zpùsobem. Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek BH-104A shoduje se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese http://www. nokia. com/ phones/declaration_of_conformity/. © 2008-2009 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo originálního pøíslu¹enství Nokia jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia ÈESKY Obsah tohoto dokumentu je dodáván "tak jak je"...
  Know our Partners   Nejčastější dotazy   Kontaktovat tým Czechmanuals   Poslední hledání
Nejnovější přírůstky
  Sitemap
Výrobci začínající na A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2005 - 2012 - Czechmanuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.