12 253 značek
4 987 700 uživatelských příruček
Stáhněte si manuál, je to zdarma! Czechmanuals vám umožní stáhnout několik typů dokumentů, aby se co nejlépe využít váš LERVIA KH 4412 LAMINATOR: uživatelská příručka, návod k obsluze, manuál.
Sponzorované odkazy


Návod k použití LERVIA KH 4412 LAMINATOR

Czechmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LERVIA KH 4412 LAMINATOR .

Sponzorované odkazy

LERVIA KH 4412 LAMINATOR: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1278 Ko)


Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:
LERVIA KH 4412 LAMINATOR
Abstrakt manuálu: návod k obsluze LERVIA KH 4412 LAMINATOR

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

2 Pfiipojení k zástrãkám vozidla Pokud je pfiípojné místo pro rádio jitûno ve Vaem autû jiÏ z vroby pojistkou o 10 A (viz návod k obsluze nebo pojistná skfiíÀka Vaeho vozidla), potfiebujete v tomto pfiípadû jetû adaptérov kabel urãen pro Vae vozidlo (viz obr. 167 âE·TINA Abyste zabránili chybám pfii pfiipojení na zástrãky vozidla, odpovídající ISO normám, musíte pouÏít univerzální adaptérov kabel normovan podle ISO (obj. 7 607 621 126) - (viz obr. SUOMI Pokud by dále uvedené pokyny nebyly vhodné pro montáÏ zafiízení ve Vaem vozidle, obraÈte se na Vaeho prodejce Blaupunktu, vrobce Vaeho vozidla nebo na nai horkou linku. Napájení pfiístroje 1. 1 Pfiipojení k zástrãkám vozidla normovanm podle ISO 168 2. Pfiipojení reproduktorÛ 2. 1 Pfiipojení reproduktorÛ k ISO zástrãkám U pasivního pfiedbûÏného vybavení (reproduktory s impendancí 4 ohmy) mÛÏete adaptovat ISO zástrãku, která se nachází ve vozidle. V pfiípadû potfieby mÛÏe bt prodlouÏena ISO kabelem (obj. 7 607 647 093) - (viz. U aktivního pfiedbûÏného vybavení mÛÏete u Vaeho prodejce zakoupit speciální adaptérov kabel. Pokyny k montáÏi antény a k jejímu pfiipojení naleznete v pfiiloÏeném montáÏním návodu pro anténu (viz obr. TravelPilot mÛÏe bt zabudován do otvoru v palubní desce vozidla, kterou urãil vrobce pro autorádio (viz obr. Pro vozidla, která nemají Ïádn otvor, kter by odpovídal normû DIN, dodává Blaupunkt univerzální pfiístrojovou schránku o velikosti 50/52 mm, urãenou pro nejbûÏnûjí vozidla. Zkontrolujte proto, jaké moÏnosti montáÏe jsou ve Vaem vozidle dány, a pouÏijte k montáÏi vÏdy odpovídající montáÏní sadu. 2 GPS anténa (navigace satelity) Pokyny pro montáÏ antény a její pfiipojení naleznete v pfiiloÏeném návodu k montáÏi antény. V pfiípadû, Ïe bude anténa zabudována uvnitfi vozidla, nemÛÏeme poskytnout Ïádnou záruku za bezchybné fungování systému...
  Know our Partners   Nejčastější dotazy   Kontaktovat tým Czechmanuals   Poslední hledání
Nejnovější přírůstky
  Sitemap
Výrobci začínající na A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2005 - 2012 - Czechmanuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.